Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

§1 INFORMASJON OM OSS

Min Kino tilbys av Nordisk Film Distribution A/S (”Nordisk Film” eller ”vi” eller ”oss”). Vi er registrert i Danmark under CVR-nummer 13 51 30 74, og vi har kontor på Mosedalvej 14, 2500 Valby, Danmark.

§2 BRUKERVILKÅR OG -BETINGELSER

Disse vilkår og betingelser (”Vilkår og Betingelser”) gjelder for alle brukere av Min Kino på www.minkino.com samt tilhørende applikasjoner.

Vilkårene og Betingelsene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og Nordisk Film vedrørende ditt abonnement på Min Kino fra det tidspunkt hvor du bekrefter din ordre. Du er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen av disse Vilkår og Betingelser og kan således ikke overdra ansvaret til andre.

Det er derfor viktig at du leser disse Vilkår og Betingelser grundig, og aksepterer dem før du bekrefter din ordre og benytter Min Kino.

Hvis du på noe tidspunkt ikke aksepterer, eller ikke er i stand til å etterleve, Vilkårene og Betingelsene, er du ikke berettiget til å benytte Min Kino.

§3 ABONNEMENT PÅ MIN KINO

Du kan få adgang til Min Kino ved å abonnere månedlig, halvårlig eller helårlig. Du tegner et abonnement ved å gå inn på www.minkino.com (Hjemmesiden), hvor du skal registrere deg med dine personlige opplysninger (e-postadresse), passord samt dine kreditt- eller betalingskortopplysninger. Deretter må du akseptere disse Vilkår og Betingelser og til slutt akseptere ordren. Du vil etter dette motta en ordrebekreftelse fra oss.

Du betaler abonnementet på forskudd, helt til du melder deg av. Hver periode du betaler forskudd for, refereres til som ”Abonnementsperioden”.

For å abonnere på Min Kino må du:

 1. Være 18 år eller mer;
 2. Være bosatt i Danmark (inkl. Færøyene og Grønland), Norge, Sverige eller Finland ("Territoriet");
 3. Kunne bestå en vanlig kredittvurdering;
 4. Være innehaver av et gyldig kreditt- eller betalingskort som kan benyttes til betaling via internett;
 5. Gå god for at de personlige opplysninger som du har gitt i forbindelse med registreringen, er sanne og korrekte. Hvis dine personlige opplysninger endrer seg, skal du straks melde fra om dette til Nordisk Film;
 6. Kun benytte Min Kino i Norden. Du kan imidlertid gjerne bruke abonnementet ditt på ferie og forretningsreiser innenfor EU+EØS;
 7. Kun benytte Min Kino til personlig og privat bruk, ikke til kommersielt eller offentlig bruk;
 8. Sikre deg at du har adgang til et passende mobilt nettverk og/eller bredbåndsinternett på egen bekostning.
 9. Ikke benytte Min Kino på ulovlig eller upassende måte, og heller ikke tillate noen andre å gjøre dette.

§4 KRAV TIL UTSTYR, SYSTEMER OG INTERNETTFORBINDELSER

Min Kinos kvalitet avhenger av utstyret ditt, systemet ditt og internettforbindelsen din. Før du benytter Min Kino, må du selv sørge for at du har nødvendig utstyr, systemer og internettforbindelse for å kunne bruke Min Kino riktig.

Minimum systemkrav og minimumskrav til internettforbindelse er spesifisert i § 28. Overholdelse av minimum systemkrav og overholdelse av minimumskrav til internettforbindelse gir for øvrig ingen garanti for at du alltid vil være i stand til å bruke Min Kino med suksess. Du aksepterer at tilgjengeligheten til Min Kino kan bli påvirket av internettsvikt eller andre nettverks-, ISP, software-, elektroniske-, datamaskin-, kommunikasjonsproblemer eller -svikt, og at Nordisk Film ikke er ansvarlig for slike problemer og/eller svikt.

Det fremgår i § 28 hvilke type enheter Min Kino kan brukes på. Nordisk Film garanterer således ikke for andre typer enheters ytelsesevne, kvalitet eller forenelighet med Min Kino.

Du har kun rett til å registrere og bruke Min Kino på maksimum fem (5) enheter.

§5 E-MAIL OG PASSORD - SIKKERHET

I forbindelse med registrering vil du bli bedt om å taste inn din e-postadresse og velge et passord. Du må holde disse opplysningene hemmelige, og du må ikke gi dem videre til en tredjepart. E-postadressen og passordet må kun brukes av deg.

På ethvert gitt tidspunkt, men med rimelig varsel, har Nordisk Film rett til å be deg om å endre passordet ditt. Du godtar at en slik endring kan forårsake en midlertidig avbrytelse av din adgang til Min Kino. Hvis du har mistanke om at e-posten din og/eller passordet blir brukt av en annen, må du straks underrette Nordisk Film, slik at du kan få endret adgangskoden. Hvis Nordisk Film har grunn til å anta at e-posten og/eller passordet er blitt avslørt til, eller på annen måte misbrukes av en uautorisert person, har Nordisk Film rett til å straks deaktivere din adgang til Min Kino og/eller gjøre Min Kino utilgjengelig for deg eller på annen måte forhindre fortsatt forbudt adferd.

§6 E-POSTADRESSE

Meddelelser fra Nordisk Film til deg vil bli sendt til den e-postadressen som du oppga ved registrering. Hvis du endrer e-postadresse, må du derfor umiddelbart sørge for å oppdatere den på Hjemmesiden under "Min konto". Nordisk Film har rett til å benytte den sist inntastede e-postadressen som den korrekte kundeadressen.

Meddelelser fra Nordisk Film omfatter bl.a. velkomstmail, ordrebekreftelse, meddelelser vedrørende abonnementet, herunder varsling om vesentlige endringer av Vilkår og Betingelser, meddelelse om manglende rettidig betaling, driftsinformasjon m.v..

§7 BETALING OG RESTANSER

Abonnement betales på forskudd og trekkes fra det betalingskortet du har oppgitt i forbindelse med din registrering. Informasjon om dine tidligere ordrer finner du på "Min konto" på Hjemmesiden. Du plikter å ha tilstrekkelige midler til rådighet for å dekke din betaling når denne forfaller.

Ved forsinket betaling mottar du en mail fra oss om at du ikke har betalt ditt abonnement til rett tid. Forsinket betaling gir Nordisk Film rett til å kreve renter i henhold til forsinkelsesrentelovet. Nordisk Film har videre rett til å suspendere eller begrense din adgang til, eller bruk av, Min Kino. I tillegg har Nordisk Film rett til å si opp ditt abonnement med øyeblikkelig virkning dersom du er mer enn 10 dager over forfall med betalingen.

Abonnementet kan betales med de betalingsmidler som Nordisk Film aksepterer. På vår hjemmeside fremgår det hvilke betalingskort vi aksepterer.

§8 PRISER

Betaling vil bli innkrevet etter den til enhver tids gjeldende abonnementspris, som er opplyst på Hjemmesiden.

Abonnementsprisen kan endre seg, som anført i §9 Prisendringer.

Med forbehold om dine rettigheter i henhold til angreretten (se §15) kan ingen betalinger refunderes, og Nordisk Film gir ikke refusjoner eller kreditter i forbindelse med manglende eller delvis bruk av Min Kino.

§9 PRISENDRINGER

Hvis abonnementsprisen endres, skal Nordisk Film gi deg minst 30 dagers varsel per e-mail, samt offentliggjøre prisendringen på Hjemmesiden. Endring i prisene er imidlertid tillatt med kortere varsel hvis Nordisk Films omkostninger for å gjøre Min Kino tilgjengelig stiger som følge av endrede skatter eller generelle prisstigninger, valutasvingninger, endring i priser til tredjepart, beslutninger fra myndighetenes side, eller endringer i lovgivning eller andre vedtekter, og hvor prisendringen tilsvarer et beløp som ikke er større enn de økte omkostningene. En endring i priser omfatter også innføring av gebyrer m.v.

Selv om en prisendring trer i kraft i løpet av en gitt Abonnementsperiode, skal du først betale den endrede abonnementsprisen for den etterfølgende Abonnementsperiode.

Hvis du ikke aksepterer endringen i prisen, må du si opp ditt abonnement innen utløpet av din nåværende Abonnementsperiode, dvs. før det tidspunkt prisendringen kommer til å gjelde fra. Se hvordan du sier opp abonnementet under §13 Oppsigelse av ditt abonnement på Min Kino nedenfor.

Hvis du ikke sier opp abonnementet som fastsatt ovenfor, har du akseptert prisendringen.

§10 GRATIS PRØVEPERIODE

I spesielle kampanjer og perioder, kan Nordisk Film tilby nye kunder en gratis prøveperiode på Min Kino (Tilbudet). Tilbudet gjelder ikke generelt for nye medlemmer på minkino.com. For å benytte deg av Tilbudet, må du oppfylle følgende krav:

 1. Du har mottatt tilbudet.
 2. Du har ikke vært abonnementskunde hos Min Kino i løpet av de siste seks (6) måneder;
 3. Du eller et annet medlem av din husholdning har ikke tidligere benyttet seg av Tilbudet eller annet lignende kampanjetilbud.

Tilbudet gir deg rett til å benytte Min Kino uten omkostninger i en spesifikk periode (Tilbudsperioden), som begynner når du har lest Tilbudet, tastet inn din kredittkortinformasjon på Hjemmesiden, og bekreftet ordren.

Når Tilbudsperioden utløper, vil du bli avkrevd abonnementet med de gjeldende priser som er anført på Hjemmesiden, med mindre du aktivt velger å si opp abonnementet. Skulle du velge å ikke bli en betalende kunde, må abonnementet sies opp innen utløpet av Tilbudsperioden. Se hvordan du sier opp abonnementet under §13 Oppsigelse av ditt abonnement på Min Kino nedenfor.

§11 ENDRINGER I INNHOLD PÅ MIN KINO

Innholdet på Min Kino blir med jevne mellomrom endret ved at det fjernes og/eller tilføyes tv-serier og/eller filmer.

§12 AUTOMATISK ABONNEMENTSFORNYELSE

Når du abonnerer på Min Kino, blir abonnementet ditt automatisk fornyet på slutten av din Abonnementsperiode. Nordisk Film fortsetter å trekke periodens betaling fra det betalingskortet du oppga under registreringen, inntil du sier opp abonnementet .

§13 OPPSIGELSE AV DITT ABONNEMENT PÅ MIN KINO

Oppsigelse kan skje med en måneds varsel, med mindre du er i en tilbudsperiode på 6 eller 12 måneder. I disse tilfellene kan abonnementet først sies opp med en måneds varsel etter de første 5 månedene.

Du betaler abonnementet på forskudd, helt til du sier opp. Hver periode du betaler forskudd for, refereres til som Abonnementsperioden.

Du betaler Min Kino som løpende abonnement. Et månedsabonnement kan sies opp med månedlig varsel. Har du kjøpt Min Kino til introduksjonspris på f.eks. 6 eller 12 måneders basis, kan abonnementet sies opp med månedlig varsel etter de første 5 månedene. Abonnementet betales alltid på forskudd for den samlede abonnementsperioden. Abonnementet fornyes automatisk ved utgangen av abonnementsperioden. Har du f.eks. opprettet et 6 måneders abonnement, vil abonnementet automatisk bli fornyet med ytterligere 6 måneder ved utgangen av abonnementsperioden.

På vår hjemmeside finner du prosedyren for oppsigelse av abonnementet. 

§14 OPPSIGELSE FRA NORDISK FILMS SIDE

Nordisk Film forbeholder seg retten til å si opp avtalen på et hvilket som helst tidspunkt.

Hvis Nordisk Film sier opp avtalen, vil du etter Nordisk Films eget valg enten

 1. ha adgang til Min Kino for resten av din nåværende Abonnementsperiode, men abonnementet ditt vil ikke bli fornyet, eller
 2. motta en pro rata tilbakebetaling av abonnementsbetalingen for din nåværende Abonnementsperiode.

I tillegg forbeholder Nordisk Film seg retten til å begrense, suspendere eller annullere din adgang til Min Kino dersom det er snakk om:

 1. uautorisert bruk eller mistanke om uautorisert bruk av Min Kino;
 2. manglende overholdelse av disse Vilkår og Betingelser;
 3. overskridelse av betalingstermin med mer enn 10 dager.

I ovennevnte tilfelle (a-c) vil Nordisk Film videre ha rett til å heve avtalen øyeblikkelig, og de resterende abonnementsbetaling(er) vil straks forfalle til Nordisk Film.

§15 ANGRERETT

Hvis du har registrert deg på Min Kino via internett, og du har ombestemt deg om abonnementet, har du rett til å angre på ditt kjøp av abonnement uten begrunnelse innenfor 14 dager etter at du har bekreftet kjøpet.

Din angrerett gjelder kun frem til du tar abonnementet i bruk. Du tar abonnementet i bruk når du starter den første avspillingen av en film eller en serieepisode. Ved å ta abonnementet i bruk, gir du avkall på angreretten din.

For å angre på kjøpet ditt, må du sende en e-mail til Min Kinos kundeservice innen 14 dager etter at du har bekreftet kjøpet. I e-mailen kan du enten med egne ord informere om at du ønsker å angre, eller du kan velge å benytte Standardangrerettsskjemaet, som du finner her. Det må du fylle ut før du mailer det til oss.

Når vi har behandlet angreskjemaet ditt, mottar du en bekreftelse på e-mail og vi refunderer betalingen din så fort som mulig.

§16 INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Alt innhold i Min Kino er opphavsrettslig beskyttet materiale, som eies eller er lisensiert av Nordisk Film. Nordisk Film gir deg utelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrenset adgang til å benytte innholdet til personlig og privat bruk (og ikke til kommersielle formål), forutsatt at du ikke:

kopierer, utgir, reproduserer, leier ut, offentliggjør, sender, distribuerer, overfører eller gjør Min Kinos innhold tilgjengelig for offentligheten, eller autoriserer andre til å gjøre det,

laster ned, videresender eller deler noe av innholdet fra Min Kino, får adgang til innholdet fra et apparat som ikke er registrert av deg eller krever gebyr for å se Min Kino,

omgår, modifiserer, fjerner, dekompilerer, demonterer, endrer eller på annen måte manipulerer noen form for sikkerhet eller kryptering eller annen teknologi eller software som er en del av Min Kino.

Overtredelse av ovennevnte er brudd på Nordisk Films rettigheter og vil alltid bli oppfattet som en vesentlig overtredelse og misligholdelse av disse Vilkår og Betingelser, hvilket gir Nordisk Film retten til umiddelbart å gjøre Min Kino utilgjengelig for deg, eller på annen måte forhindre fortsatt forbudt adferd, samt å si opp ditt abonnement med øyeblikkelig virkning.

Videre forbeholder vi oss retten til å innlede rettsforfølgelse mot brukere som krenker våre immaterielle rettigheter eller som på annen måte misbruker Hjemmesiden.

§17 SIKKERHET

Du må ikke prøve å omgå Nordisk Films sikkerhetssystem eller prøve å teste Min Kinos sikkerhetssystem.

Du må ikke bruke Min Kino på en måte som kan skade, stenge ned, overbelaste, forringe eller krenke andre brukeres anvendelse av Min Kino. Dette omfatter å sende eller overføre materiale som inneholder software-virus eller andre datamaskinkoder, filer eller programmer som er designet til å skade, avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til computer software eller -hardware, eller utstyr som er forbundet direkte eller indirekte til Min Kino.

Du må ikke prøve å oppnå uautorisert adgang til noe datasystem, nettverk, innhold eller opplysninger på Min Kino, eller systemer som danner Min Kino. Du må heller ikke prøve å oppnå adgang til materiale eller informasjon som ikke bevisst er gjort tilgjengelig eller oppnåelig fra Min Kino.

Overtredelse av ovennevnte vil alltid bli oppfattet som en vesentlig overtredelse og misligholdelse av disse Vilkår og Betingelser, noe som gir Nordisk Film retten til umiddelbart å gjøre Min Kino utilgjengelig for deg, eller på annen måte forhindre fortsatt forbudt adferd, samt å si opp ditt abonnement med øyeblikkelig virkning.

§18 ANSVARSFRASKRIVELSE

På Hjemmesiden kan det være stilt eksekverbare hjelpeprogrammer til din rådighet. Nordisk Film kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle feil eller mangler ved disse programmene, eller for skader som direkte eller indirekte måtte følge av din bruk av disse programmene på Hjemmesiden.

Nordisk Film er på ingen måte ansvarlig for internetsvikt eller andre nettverks-, ISP, software-, elektroniske-, datamaskin- eller kommunikasjonsproblemer eller svikt som måtte påvirke tilgjengeligheten til Min Kino.

Likeledes kan Nordisk Film ikke gjøres ansvarlig for noen form for tap som knytter seg til din bruk av innholdet på Hjemmesiden.

Denne ansvarsfraskrivelsen omfatter både direkte og indirekte tap.

§19 PERSONDATABESKYTTELSE

For ytterlige informasjon om vår privatlivspolitikk, klikk her.

§20 LENKER FRA VÅR HJEMMESIDE

Når du bruker Hjemmesiden kan den inneholde lenker til andre hjemmesider som leveres av tredjeparter. Nordisk Film har ingen kontroll over disse hjemmesidene og vedkjenner seg ikke noe ansvar for dem eller for noe tap eller noen skade som måtte skje ved bruk av dem.

§21 DOMSMYNDIGHET OG LOVVALG

Avtalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med norsk lovgivning. Hvis det er en tvist mellom Nordisk Film og brukeren, skal partene søke tvisten løst ved forhandling. Hvis partene ved forhandling ikke blir enige, skal tvisten løses ved de norske domstolene.

§22 ENDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER

Nordisk Film kan til enhver tid endre disse Vilkår og Betingelser med et varsel på minst 1 måned. Endringene varsles ved utsendelse av en e-mail til deg. Endringer som ikke er til ugunst for deg, kan skje uten varsel ved offentliggjørelse på Hjemmesiden. Endringer av begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsettelser av priser, kan likevel gjennomføres uten varsel eller offentliggjørelse.

Hvis du ikke aksepterer de endrede Vilkår og Betingelser, må du si opp ditt abonnement innen utløpet av din nåværende Abonnementsperiode. Se hvordan du sier opp abonnementet under §13 Oppsigelse av ditt abonnement på Min Kino ovenfor.

Hvis du ikke sier opp abonnementet som fastsatt ovenfor, har du akseptert endringene.

§23 OVERDRAGELSE

Du kan ikke overdra avtalen, ditt abonnement eller deler av det til tredjepart. Nordisk Film har rett til å overdra denne avtalen, eller enhver del av denne, til en tredjepart.

§24 DEN FULLE AVTALEN

Disse Vilkår og Betingelser utgjør den fulle avtalen mellom deg og Nordisk Film vedrørende ditt abonnement på Min Kino, og avløser alle tidligere avtaler, både skriftlige og muntlige.

§25 FORCE MAJEURE

Nordisk Film står ikke til ansvar for svikt, krasj eller annen mangel på oppfyllelse av disse betingelser og vilkår, forårsaket av begivenheter som ligger utenfor Nordisk Films rimelige kontroll.

§26 UGYLDIGHET

Skulle noen bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser være ugyldig eller umulig å håndheve, vil en slik bestemmelse ikke på noen måte ha innflytelse på, ugyldiggjøre eller forhindre håndhevelse av de resterende bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser.

§27 IKRAFTTREDELSE

Disse Vilkår og Betingelser er gjeldende fra den 29. september 2018.

§28 SYSTEMKRAV

For å kunne bruke Min Kino anbefaler vi at din datamaskin og internettforbindelse lever opp til kravene som du finner på hjemmesiden. 

Min Bio

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.
Levert av Zendesk